NU OP DE RADIO : BOUDEWIJN DE GROOT - JIMMY

ZONET:

DANNY & CONNY FABRY

GAAT MIJN HART VAN RIKKETIK

NU:

BOUDEWIJN DE GROOT

JIMMY

STRAKS:

DUO SUNRISE

GEKOANSTEKKERIJ

Leveringsvoorwaarden

Frysk FM hanteert standaard een levertijd binnen 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de betaling van de overeengekomen prijs inclusief btw en eventueel verzend/bezorgkosten.
 
Voor de artikelen die speciaal voor de klant worden besteld, geldt een afwijkende levertijd.
 
Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer een product niet meer te leveren is, wordt de klant z.s.m. op de hoogte gesteld. De klant kan hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen.
Alle rechten van artiesten, auteurs en uitgevers berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frysk FM informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook,op te slaan en/of te verspreiden.
 
Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Frysk FM een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de Frysk FM Shop en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Frysk FM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.
 
Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Frysk FM aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Frysk FM zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Frysk FM niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Frysk FM beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Frysk FM kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 
Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Frysk FM niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Frysk FM wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Frysk FM aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 
Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Frysk FM per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Frysk FM adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Frysk FM te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Frysk FM per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Frysk FM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Frysk FM geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Frysk FM wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Frysk FM.
 
Bestellingen en verzendkosten
Wij bezorgen uw bestelling, mits op voorraad, binnen 5 tot 10 werkdagen na ontvangst van uw order. Bestellingen die betaald worden via een creditcard kunnen vanwege de verwerkingstijd vanuit de creditcard maatschappij een langere levertijd hebben. Op een postbusnummer bezorgen wij niet. De verzendkosten gemoeid met uw bestelling staan op de bestelling en zijn in de totaaltelling van het bestelbedrag opgenomen. Retourneren is mogelijk mits de artikelen nog in de gesealde verpakking zitten.
 
Betalingen
Als de afrekening heeft plaatsgevonden via een creditcard betaling, dan kan, indien noodzakelijk, een terugbetaling niet plaatsvinden via een creditcardnummer. Terugbetaling geschiedt altijd via bankrekening. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via het in te vullen formulier op de site.
 
Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
 
Wijzigingen
Frysk FM behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.